Store Image

Mishtoret e Apetit Shpk

Apetit Shpk ka dy mishtore të cilat gjinden njëra në Rr.Dëshmorët e Kombit Vushtrri dhe mishtoren e tjeter e cila gjindet në Rr.Mbretëresha Teutë në Mitrovicë.

Në mishtoret Apetit ju çdo herë mund të furnizoheni me mish të freskët dhe produkte të ndryshme të mishit ku të gjitha janë prodhim i Apetit Shpk.

Store Image

Fabrika për përpunimin e mishit

Fabrika e përpunimit të mishit Apetit Shpk gjindet në fshatin Babi Most,Obiliq

Fabrika është paijsur me teknologjinë më bashkohore,ku bëhet prodhimi i produkteve të ndryshme të mishit me cilësi dhe kualitet shumë të lartë,e cila është edhe e qertifikuar me HACCAP standarde si dhe me teknolog vendor dhe ndërkombëtar.